کشت گلخانه‌ای

استفاده از سامانه های نوین آبیاری، انتقال آب، آنالیز خاک، آنالیز گیاه و …