مبارزه با آفت سن درمزارع گندم جنوب کرمان

عملیات مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ٣۵ هزار هکتار از مزارع این منطقه انجام شد.

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در پی ریزش سن گندم در دهه دوم بهمن پارسال از مزارع منطقه جنوب کرمان، عملیات پایش مزارع با تشکیل گروههای شبکه مراقبت در شهرستان های تابعه آغاز و عملیات مبارزه با سن مادر در  بیش از چهار و ۶٠٠ هکتار از مزارع انجام شد.مبارزه با آفت سن درمزارع گندم جنوب کرمان

نامور افزود: عملیات مبارزه با پوره (حشره جوان بالدار شبیه حشرات بالغ) آفت سن از اوایل اسفند  در شهرستان های جنوبی آغازشد و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل مبارزه با سن، حدود ۴۰ هزار هکتار از مزارع منطقه علیه این آفت سمپاشی شوند.

وی اضافه کرد:  پارسال میزان کشت قراردادی گندم هفت هزار و ۵٠٠ هکتار بوده  و امسال به ٣٩ هزار و ۶٣۵ هکتار افزایش یافته وبیش از ۶ هزار هکتار سطح کشت غیرقراردادی نیز در جنوب کرمان وجود دارد .

 جنوب کرمان هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه‌ گنج، منوجان و فاریاب  راشامل می شود.